Charakteristika lesní správy

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Lesní hospodářský plán je zpracován na LHC JANOVICE pro období od 1.1. 2001 do 31.12. 2010 dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb.
a příslušných prováděcích vyhlášek s respektováním ostatních zákonů s tímto souvisejících.

Plochy zahrnuté do LHP    
Porostní půda:   16 982,95 ha
Bezlesí:   216,83 ha
Jiné pozemky:   397,92 ha
PUPFL celkem:   17 597,70 ha
Ostatní pozemky:   22,73 ha
Celkem:   17 620,43 ha
Kategorizace lesa      
Lesy hospodářské:   13 626,51 ha
Lesy ochranné:   1 171,06 ha
Lesy zvláštního určení:   2 185,38 ha
Výše těžeb na hektar porostní půdy  
Roční předmýtní těžba:   1,97 [m3]/ha
Roční mýtní těžba:   5,49 [m3]/ha
Maximální celková výše těžeb za rok: 7,46 [m3]/ha
Celkový průměrný přírůst (CPP): 7,65 [m3]/ha
Min. plošný rozsah výchovných zásahů:  
v porostech do 40 let věku na rok: 492,45 ha
z toho prořezávky:   175,77 ha
probírky:   316,68 ha
Lesní vegetační stupně      
LVS   porostní půdy
1. dubový   49,09 ha
2. bukodubový   49,44 ha
3. dubobukový   2241,81 ha
4. bukový   1863,90 ha
5. jedlobukový   5070,05 ha
6. smrkobukový   4613,19 ha
7. bukosmrkový   1970,24 ha
8. smrkový   1000,68 ha
9. klečový   124,55 ha